Plán pre Košice? Aký plán?

Územný plán je jeden z dokumentov, ktoré určujú budúcnosť mesta. Je právne záväzný a má dosah na každého, kto žije, pracuje či študuje v Košiciach. Mesto Košice pripravuje nový územný plán a je vo finále!

Cieľom územného plánu je nájsť a zabezpečiť vyváženie rôznych záujmov a predstáv o dobrom meste. Je spoločenskou dohodou obyvateľov a obyvateliek mesta a chráni naše spoločné záujmy. Je víziou pre bezpečný, zdravý a spokojný život v Košiciach.

Nový územný plán Košíc je vo fáze „Územný plán mesta Košice – Návrh“ a rieši celé územie mesta. Je v mierke 1 : 10 000. Preto sa zobrazuje ako väčšie farebné plochy a nejde do detailu jednotlivých pozemkov.

Zobrazuje želaný stav na najbližšie desaťročia pre 300 000 obyvateľov a je založený na dôkladných výskumoch, analýzach a štatistikách. Odborné názory aj pripomienky obyvateľstva zaručujú jeho kvalitu v širšom spoločensko-ekonomickom kontexte.

Dobrý územný plán vie uľahčiť proces výstavby a premeny mesta. Určuje, kde, čo a ako na území mesta Košice postavíme. Tým definuje nielen obraz mesta, ale aj život v ňom.

Nový územný plán napríklad opisuje, kde bude postavené nové bývanie a v akej forme, či bude v blízkosti park alebo materská škola a kadiaľ budú viesť cesty pre autá či bicykle. Ukazuje tiež, kde bude plocha chránená pre park, les alebo poľnohospodárstvo.

Prečo potrebujeme nový územný plán?

Košice súrne potrebujú územný plán, ktorý bude odrážať lokálne aj globálne potreby. Musí byť ľahko elektronicky dostupný a používateľsky priateľský.

Aktuálne platný územný plán Košíc je jedným z najstarších na Slovensku. Aby spĺňal potreby súčasného mestského života, musel prejsť množstvom zmien a doplnkov. Tie ho robia neprehľadným.

Zároveň vychádza zo spoločenských podmienok a z výziev 70. rokov. Vtedy sa mesto vyrovnávalo napríklad s rýchlou industrializáciou, ktorá viedla k výraznej urbanizácii. Ľudia sa sťahovali z vidieckych oblastí do mesta za pracovnými príležitosťami.

Dnes sa zamýšľame nad tým, ako sa napríklad vyrovnať s ústupom industriálnej výroby, dopravnou záťažou a klimatickou krízou.

Súčasnou výzvou je aktivovať prázdne miesta po bývalej výrobe, ktorých je v Košiciach mnoho. Či už je to lokalita magnezitky, Južná trieda alebo okolie železničného areálu pri rieke Hornád.

V dobrom meste je pre nás všetko dostupné do 15 minút pešo. Také mesto typicky kombinuje rôzne funkcie, má viac lokálnych centier stretávania sa. Obyvateľky a obyvatelia nemusia používať autá, spoznajú lepšie svoje okolie aj susedov a susedky. Vznikajú nové vzťahy a ľudia sú si navzájom menej cudzí. Ulice a iné priestory takéhoto mesta sú zaujímavé a plné života.

Súčasne musí byť mesto pripravené aj na vlny horúčav, suchá a záplavové dažde. Mať dostatok veľkých zelených plôch, múdro využívať vodné plochy a zadržiavať dažďovú vodu v pôde. Medzi výzvy spojené s klimatickou krízou patrí aj ochrana zraniteľného obyvateľstva – starších ľudí, detí, chorých či sociálne vylúčených, ktorým hrozí zvýšené nebezpečie.

Kedy sa pripravuje územný plán? Časová os.

Všeobecne tvoria územný plán rôzni odborníci a odborníčky. Do tvorby sú zahrnuté dokumenty a podklady o meste (napríklad Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta) a priamo sa zapája aj obyvateľstvo.

Objednávateľom územného plánu môže byť mesto, obec, okresný úrad alebo krajský úrad. Spracovateľom, teda tvorcom môže byť aj priamo objednávateľ. Konkrétne v prípade Košíc to je mesto.

Proces tvorby územného plánu Košíc sa začal v roku 2014. Pred jeho dokončením sa však práce v roku 2020 zastavili. Spracovateľský kolektív odstúpil od zmluvy. Projekt po prestávke pokračuje a dopracovanie plánu má na starosti oddelenie Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

2025
 • Územný plán mesta Košice sa vyhlási všeobecne záväzným nariadením.
  Zverejní sa na webovej stránke mesta a distribuuje na stavebný úrad a ďalšie kompetentné inštitúcie. Po nadobudnutí účinnosti VZN sa stane platným zákonom na území mesta Košice.

 • Návrh upravený po pripomienkovaní“ je potrebné predložiť okresnému úradu na kontrolu. Po vydaní jeho súhlasu nasleduje schválenie mestským zastupiteľstvom.

2024
 • Po zapojení verejnosti sa vyhodnotia a zapracujú pripomienky. Tým vznikne „Návrh upravený po pripomienkovaní“.

 • V tejto časti prebieha najväčšie zapojenie verejnosti.

  • Zverejnenie „Návrhu“ územného plánu a zber pripomienok e-formulárom či poštou. Pripomienkuj tu.

  • Verejné prerokovanie. Navštív tu.

  • Dve výstavy so sprievodným programom. Navštív tu.

  • Diskusie s dôležitými aktérmi a aktérkami mesta.

  • Informačná kampaň v online a fyzickom verejnom priestore.

  • Mediálne výstupy pre širokú verejnosť.

 • Dokument „Územný plán mesta Košice – Návrh“ je dopracovaný, zverejnený a prebieha jeho pripomienkovanie.

2023
 • Prebehla ďalšia práca na fáze „Návrh“. Do pripravovaného územného plánu boli zahrnuté nové poznatky z oblasti demografie, pripravované metodické zmeny vplyvom novej stavebnej a územnoplánovacej legislatívy a zásady urbánnej ekonómie.

 • Zapojila sa odborná verejnosť a záujmové skupiny. Cieľom bolo zlepšiť podklad tak, aby bol počas verejného pripomienkovania (2024) čo najlepší.

  • 3 diskusie a 100 zúčastnených stakeholderov.

  • 4 stretnutia a 30 zúčastnených za mestské časti.

  • 1 stretnutie a 15 zúčastnených za Magistrát mesta Košice.

  • 1 stretnutie a 10 zúčastnených za mestské zastupiteľstvo.

  • 1 diskusia a 15 zúčastnených za občiansku verejnosť.

  • 1 stretnutie a 25 zúčastnených za developerské spoločnosti.

  • Takmer dva tucty ďalších rokovaní menšej škály.

 • Združenie Spolka dodalo Zásady komunikácie. Podľa nich postupne rozpracovalo, nadizajnovalo a zrealizovalo základy zapojenia a komunikácie s verejnosťou na obdobie 2023 – 2025. Len za leto a jeseň 2023 prebehlo asi 30 rokovaní a zapojilo sa vyše 200 ľudí.

 • Základom bola práca na fáze „Návrh“. Prebehla aktualizácia Súborného stanoviska a pokynov na spracovanie územného plánu. To pozostávalo z vyhodnotenia variantov fázy „Koncept“ a pripomienok z prerokovania z roku 2018 – do jednotného systému v GIS (geografický informačný systém). Stanovisko obsahovalo aj výstupy z odborných posudkov a stanovísk, vyhodnotenia splnenia „Zadania a pokynov na dopracovanie“.

 • Prebehlo ustanovenie odborného kolektívu, zhromaždenie a aktualizácia informácií a ďalšie prípravné práce.

2022
 • Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o pokračovaní projektu v réžii mesta, pod vedením Oddelenia útvaru hlavného architekta mesta Košice. Mesto Košice v duchu pokračovania preberá aj komunikačnú platformu Plán pre Košice.

2020
 • V roku 2020 bol proces prerušený. Spracovateľský kolektív odstúpil od zmluvy. Mesto v tejto fáze aktualizovalo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb, vznikol Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy (2022-2030) a ďalšie strategické dokumenty.
  Základné dokumenty mesta Košice nájdete tu.

2019 - 2020
 • Proces pokračoval spracovaním pripomienok, ktorých bolo vyše 1 000, a prípravou pokynov na spracovanie nasledujúcej fázy s názvom „Územný plán mesta Košice – Návrh“. Vychádza z variantu Konceptu na 300 000 obyvateľov.

2018
 • Ľudia sa ku Konceptu mohli v roku 2018 oficiálne vyjadriť. Na báze dobrovoľnej činnosti združenia Spolka vznikla pre uľahčenie komunikácie s verejnosťou platforma Plán pre Košice.
  Viac o stratégii z roku 2018 tu.

 • Zverejnený bol dokument „Územný plán mesta Košice – Koncept“. Variant A pracoval so súčasným počtom obyvateľov, variant B s možnosťou, ak by ich počet narástol na 300 000.
  Viac informácií nájdete tu.

2017
 • Vznikla „Správa o hodnotení strategického dokumentu územného plánu“ a „Územný plán mesta Košice – Koncept“ – konkrétna podoba možností jeho realizácie v dvoch variantoch.

2015 - 2016
 • Na základe súťažného návrhu a ďalších prieskumov mesto vytvorilo zadanie územného plánu. Po pripomienkach obyvateľov, obyvateliek a úradov ho zastupiteľstvo schválilo.
  Zadanie si môžete prečítať tu.

2014
 • V roku 2014 mesto Košice vyhlásilo súťaž s cieľom vybrať spracovateľa územného plánu. Súťaž vyhralo Združenie ÚPN-M KE.
  Viac informácií o súťaži tu.

Čo obsahuje nový územný plán?

Územný plán je súbor textov a máp. Ich predmetom je usmerňovanie rôznych prvkov mesta.

Stavebný zákon a zákon o územnom plánovaní určuje, čo a ako musí územný plán usmerňovať. Každé mesto si však môže sčasti prispôsobiť obsah a rozsah a tým aj spôsob regulácie podľa svojich potrieb.

Nový územný plán reaguje na súčasný vývoj. Odpovedá na potrebu bezpečnej pešej, cyklistickej a hromadnej dopravy.

Mesto má byť v budúcnosti kompaktné – rozvíjané predovšetkým blízko centra, aby sa nerozširovalo do krajiny. V centre je totiž veľa nevyužívaných plôch, ktoré ostali po skončení priemyselnej výroby. Lepšie sa tam poskytuje aj kvalitná MHD. Na dochádzanie potom nie je až také dôležité auto, ktoré znečisťuje prostredie. Je to vhodnejšie aj kvôli ochrane prírody okolo mesta. Ochranu prírody zdôrazňuje aj podpora zelenej infraštruktúry, zadržiavania vody a šetrenia energiami. To najaktuálnejšie, čo je v novom územnom pláne zohľadnené, je aj potreba sociálneho bývania či reagovanie na migráciu (napríklad z dôsledku vojny) posilnením služieb a ubytovacích kapacít. To všetko so zámerom živého a odolného mesta pre všetkých jeho obyvateľov.

Štyri hlavné témy:

1. Podpora celistvosti mesta

• Nový územný plán podporuje princípy kompaktného a dlhodobo udržateľného mesta. Je to také mesto, ktoré je schopné aktívne reagovať na meniace sa potreby svojich obyvateľov a obyvateliek. Mesto, ktoré zvyšuje kvalitu pre bezpečný, zdravý a spokojný život s rešpektom k jeho prirodzeným hodnotám a jeho jedinečnosti, identite.

• Cieľom je dotvárať mesto a doplniť ho o ďalšiu hodnotnú rozvojovú vrstvu.

• Definovuje hranice zastavaného územia a nezastavanej krajiny, napríklad obmedzením stavania na okrajoch mesta.

• Vymedzuje zastavané plochy a opísuje ich limity. Obmedzuje vznik monofunkcií, napríklad plôch určených iba na bývanie, bez umiestnenia služieb.

• Definovuje a rozvíja štruktúru verejného priestoru a významných verejných stavieb.

Čím je zástavba hustejšia a lepšie vybavená službami, tým sú menšie náklady mesta na jej obsluhu, respektíve údržbu a starostlivosť. S dostupnými službami klesá aj potreba jazdiť denne autom do iných mestských častí. Preto sú novovznikajúce štvrte preferované vo vnútri mesta a nie na okraji.

2. ochrana klímy a verejného priestoru

• Nový územný plán zabezpečuje ochranu a rozvoj mestskej a prímestskej krajiny. Ide o rozmanitú zeleň a vodné toky, ktoré územný plán pomenúva a priznáva im aj ich konkrétne funkcie. Sú totiž kľúčové pre adaptáciu mesta na klimatickú krízu.

• Zvýšuje podiel plôch verejných parkov na človeka a zlepšuje tak prístupnosť k chladu a zeleni.

• Zaručuje, aby budúca podoba mesta odrážala existujúce stratégie. Sú to napríklad Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy (2022-2030) a dokumenty regionálneho aj miestneho územného systému ekologickej stability.

• Pozerá sa na ochranu klímy a verejného priestoru komplexne, napríklad udržateľnosť podporuje aj silnou podporou MHD či prímestských vlakov.

Vedeli ste, že Košice majú podľa normatívov a odporúčaní akútny nedostatok parkov? V novom pláne je o 55 % viac parkovo upravenej zelene ako v aktuálne platnom územnom pláne z roku 1976. Obsahuje totiž návrh na desať nových mestských a krajinných parkov, ktoré v meste vytvoria zelený prstenec.

3. Podpora udržateľnej mobility

• Nový územný plán umožňuje posilnenie hlavných dopravných trás MHD.

• Zaisťuje bezpečnú a plnohodnotnú dostupnosť a prestupnosť pre pešiu a ďalšiu pomalú dopravu do všetkých častí mesta. Umožniť posilnenie hlavných dopravných trás MHD.

• Pridáva k tomu potrebnú infraštruktúru, napríklad priechody, zastávky, cyklistické trasy, prestupové terminály a parkoviská P + R.

• Existujúcu dopravnú kostru mesta posilňuje o prepojenie východ – západ. Prekonáva existujúcu bariéru železničného koridoru.

Vedeli ste, že nový územný plán navrhuje električkovú trať napríklad aj na letisko, Sídlisko Ťahanovce a do nového mestského centra? Celkom by v Košiciach mohlo pribudnúť odhadom 12 km nových električkových tratí.

4. Zaistenie stability, predvídateľnosti a zrozumiteľnosti územného plánu

• Nový územný plán aktualizuje informácie a potreby v meste na základe najnovších výskumov, analýz a štatistík.

• Je v zrozumiteľnej podobe a umožňuje aj zobrazenie používateľsky prívetivou formou.

• Je elektronicky dostupný. Informácie o konkrétnej lokalite v meste si bude môcť pozrieť ktokoľvek z mobilu alebo počítača.

• Je interaktívne prepojený s ďalšími súvisiacimi grafickými a informačnými systémami.

Vedeli ste, že je to celkom viac ako 20 % ľudí z okolitých obcí, ktorí denne do Košíc dochádzajú za prácou či štúdiom? Ich počet v budúcnosti ešte narastie a predstavuje záťaž pre infraštruktúru mesta, na ktorú je nový územný plán pripravený.

Mapa nového územného plánu

Mesto využívame na rôzne účely – funkcie. V územnom pláne sú tieto funkcie usporiadané v kategóriách – funkčných plochách. Každá funkčná plocha má svoju farbu a odráža hlavnú funkciu, na ktorú miesto využívame. Napríklad ružovou farbou sú zobrazené plochy určené na bývanie v rodinných domoch. Rôzne funkčné plochy a k nim sa viažuci súbor regulácií tu nájdete v grafickej podobe mapy.

Pripomienkuj a zapoj sa do spolutvorby plánu!

Niekomu záleží na dostatku parkov, ktoré produkujú kyslík a poskytujú miesto na prechádzky počas víkendu. Iná sleduje, kde vznikajú nové stavby. Ich výška a počet má dosah na plynulosť dopravy. Pre ďalších je dôležitá menej preplnená ulica, čo zabezpečuje bezpečnejší pohyb v meste. Okrem toho všetkého potrebujeme koridory nielen pre autá, ale aj pre vtáctvo a zvieratá. A pripravenosť na vietor, zrážky a horúčavy.

Územný plán je viac ako len technický dokument. Je dohodou o tom, ako vyvážiť rôzne záujmy a predstavy o dobrom meste a nájsť také rozmiestnenie funkcií, aby mesto vytvorilo podmienky na dobrý život všetkých. Aj preto musí zapojiť rôzne hlasy.

Takým hlasom je aj ten váš. Vaše skúsenosti a potreby sú dôležité pre dobré plánovanie.

Zapojte sa a formou pripomienky komentujte „Územný plán mesta Košice – Návrh“.

Pripomienku môže každá osoba podať poštou na podateľnu Magistrátu alebo elektronicky – prostredníctvom vyplnenia online formulára. V elektronickom formulári je potrebné za každú oblasť pripomienky vyplniť a odoslať formulár separátne.

Pripomienky môžete posielať do konca septembra 2024.

Ako pripomienkovať?

Odporúčame zamerať sa napríklad na: veľkosť a rozvrhnutie funkčných plôch pre bývanie, priemysel či zeleň; vymedzenie chránených území; či definovanie spôsobov, akými bude priestor zastavaný. Územný plán je navrhnutý v mierke 1 : 10 000, preto sa graficky zaoberá plochami, nie jednotlivými pozemkami. Pripomienky by sa preto mali týkať plôch. Pozemky alebo priestorové zmeny v malej mierke tu nie sú zahrnuté. Venuje sa im iný dokument, ktorý sa volá Územný plán zóny.

Zistite o územnom pláne viac v dialógu! Pozývame vás na:

19. 6. o 16:00
Verejné prerokovanie

Magistrát mesta Košice

30. 5 – 30. 9. 2024, počas otváracích hodín
Výstava „Územný plán mesta Košice – Návrh“
Magistrát mesta Košice, Hlavná ulica pri Immaculate

Sprievodné udalosti výstavy
Verejné diskusie s riešiteľským kolektívom nového územného plánu – každý posledný štvrtok v mesiaci o 17:00.
Komentované prechádzky Košicami.

Kto stojí za tvorbou územného plánu?

Územný plán je významný dokument, na ktorom sa podieľajú viacerí odborníci a odborníčky. Tím tvorí obstarávateľ územného plánu a jeho spracovatelia. Okrem externých garantov, architektiek, urbanistov, ekonómok a právnikov sa na jeho tvorbe podieľajú aj špecialisti a špecialistky na koordináciu technickej infraštruktúry, dopravy, demografiu, adaptáciu na klimatické zmeny a životné prostredie. V tíme nesmú chýbať ani sociologičky či odborníci na participáciu a komunikáciu s verejnosťou. Výsledkom tohto veľkého dlhodobého projektu Košíc bude záväzný dokument – prehľadné komplexné dielo, ktoré bude slúžiť ľuďom.

Významnou mierou sa na výslednej podobe územného plánu podieľate aj vy všetci, ktorí a ktoré nám ho pripomienkujete – jednotliví občania a občianky, obce a mestské časti, ľudia z úradov, zo správy infraštruktúry a z mnohých ďalších odborných organizácií.

Spracovatelia Plánu pre Košice

Spracovateľ a riešiteľský kolektív vo fáze „Územný plán mesta Košice – Návrh“
Ing. arch. Martin Jerguš
Ing. arch. Michal Chudík, PhD., reg. č. 0974 AA
Ing. arch. Ľubomír Klaučo, reg. č. 0983 AA
Ing. arch. Ladislav Kočiš
Ing. arch. Martin Richnavský
Ing. arch. Pavol Zaťko
Ing. arch. Barbora Smetanová
Ing. arch. Kristína Horvátová
Ing. arch. Kristián Nebehaj
Ing. Róbert Pollák
Ing. Ján Kašík
Ing. Dominik Olisar
Ing. Anna Dobrucká
Ing. Ján Dlabal
Ing. Renáta Lukáčová
Ing. Dagmar Drotárová
Mgr. Jozef Bogľarský
Mgr. Františka Mackaničová
Ing. arch. Michal Sakal-Šega
Dipl. Ing. arch. Petr Kropp

Spracovateľ a riešiteľský kolektív vo fáze „Územný plán mesta Košice – Koncept“
Ing. arch. Alexander Bél
Ing. arch. Dezider Kovács
Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD.
Ing. arch. Jakub Marek
Ing. arch. Ľuboslava Vlčková
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.
Ing. Ľubomír Mateček
Ing. Igor Ripka, PhD.
Ing. Štefan Škoda
Ing. Nataša Paulínyová
Ing. Juraj Jochmann
Ing. Peter Schwartz
Mgr. Janette Dugasová
Ing. arch. Alexander Bél
RnDr. Peter Bohuš
Ing. arch. Jakub Marek
Jozef Žiaran

Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie
Ing. arch. Vladimír Debnár, reg. č. 424

Participácia, komunikácia a výstava
Mgr. Laura Štefanik
Mgr. Lýdia Grešáková
Mgr. Zuzana Révészová
Ing. arch. Kristina Roman
MgA. Viktória Mravčáková
Ing. arch. Katarína Onderková
a ďalšie osoby z tímu Spolka+

Rada Plán pre Košice

Rada garantuje odbornú kvalitu územného plánu v širšom kontexte. Komentuje textovú a grafickú časť územného plánu, komunikuje s riešiteľmi na zapracovaní ich pripomienok, pomáha mestu Košice, riešiteľom a obstarávateľovi rozhodnúť v dôležitých otázkach. Jej zástupca či zástupkyňa sa zúčastňuje na dôležitých prerokovaniach a obhajuje dohodnutý a Radou odsúhlasený návrh. Vymenoval ju primátor na návrh hlavného architekta mesta Košice.

RNDr. Rudolf Bauer
Strategické plánovanie, verejný sektor
Projektový manažér a odborník v oblasti strategického plánovania, autor a spoluautor mnohých rozvojových plánov miest a regiónov. Bol vedúci odboru regionálneho rozvoja PSK, vedúci slovenskej delegácie vo Výbore regiónov EÚ, konzultant MIRRI SR. Má bohaté skúsenosti aj z viacerých verejných funkcií na rôznych úrovniach verejného sektora.

Ing. arch. Peter Beňuška
Architektúra, urbanizmus
Bývalý hlavný architekt Bratislavy a neskôr aj Európskej komisie v Bruseli. Predtým pracovník URBIONu, autor mnohých územných plánov na Slovensku a v Alžírsku vrátane hlavného mesta Alžír. Pracoval aj ako expert Svetovej banky a EÚ programu URBACT. V súčasnosti je autorizovaným architektom SKA, spolumajiteľom ateliéru beňuška topinka architekti a členom Komisie regionálneho rozvoja Regiónu Brusel Capital City.

Ing. arch. Martin Drahovský
Architektúra, urbanizmus
Bývalý hlavný architekt mesta Košice, vlastní architektonický ateliér, autor viacerých architektonických realizácií a urbanistických plánov na Slovensku a v Alžírsku, laureát Ceny Dušana Jurkoviča 1997, pedagóg na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, viceprezident UIA (Medzinárodná únia architektov) v Paríži 2005 – 2008, akademik v Medzinárodnej akadémii architektúry v Sofii, člen štátnicovej komisie INSA v Štrasburgu.

Ing. arch. Michal Hladký
Kreatívny priemysel
Riaditeľ mestskej organizácie Creative Industry, jeden z iniciátorov a realizátorov projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Viac rokov sa zaoberá budovaním kreatívnej infraštruktúry, rozvojom potenciálu nadaných jednotlivcov, upevňovaním medzinárodných kontaktov, zviditeľňovaním mesta. Má skúsenosti v oblasti urbanizmu a architektúry, kultúry a kreatívneho priemyslu, počítačom podporovaného dizajnu a riadenia mimovládnych organizácií.

Prof. RNDr. Oto Hudec, CSc
Ekonómia
Pôsobí na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Dlhodobo sa venuje témam mestského a regionálneho rozvoja, kvalite života, ekonomickej geografii a kreatívnej ekonomike so zameraním na Košice. Viac ako 20 rokov bol riaditeľom Inštitútu regionálneho a komunálneho rozvoja Technickej univerzity v Košiciach.

Ing. Iveta Kramárová
Aplikačná prax
Vedie oddelenie stavebného úradu mesta Košice, na stavebnom úrade pôsobí viac ako 29 rokov. Získala Osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu pre pozemné stavby a vodné stavby. V minulosti pracovala na stavebnom úrade Košice-okolie.

RNDr. Andrej Steiner, PhD.
Environmentálne a klimatické spravovanie
Vedie Karpatský rozvojový inštitút, nezávislú expertnú organizáciu typu think-tank, ktorá pracuje na presadzovaní systémových zmien v oblasti environmentálneho a klimatického riadenia rozvoja na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. V minulosti pôsobil aj ako hlavný environmentálny poradca OSN pre Európu a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ako riaditeľ environmentálneho programu Amerických mierových zborov na Slovensku, ako aj konzultant Európskej komisie.

Kontakt

Pripomienkovací formulár: Pripomienkuj tu.

Verejné prerokovanie: 19. 6. o 16.00, Magistrát mesta Košice Navštív tu.

Výstava: 30. 5. – 30. 9. 2024, Magistrát mesta Košice a Hlavná ulica pri Immaculate Navštív tu.

Máte otázky? Napíšte nám na adresu uhamke@kosice.sk

Pre aktuálne informácie sledujte projektový Facebook, Instagram alebo sa prihláste do newsletteru.

Viac na UHA KOŠICE.